ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบเพิ่มเติม ตำบลบ้านราม

ผู้ผ่านการคัดเลือก

นางเดือนดารา สุขแก้ว

สำรอง

นางสาวเจนจิรา นุ่นสังข์

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวในกรณีที่ตำบลใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแล   มีผู้สละสิทธิ์ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายชื่อสำรองไม่ได้เรียงตามคะแนนผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารสัญญาจ้างหรือจัดส่งสัญญาจ้างเอกสารประกอบสัญญาจ้าง มาที่ คุณนวลพิศ มีเดชา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 (หากจัดส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น)

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นต์สัญญา และสัญญาจ้าง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์  https://cas.wu.ac.th/u2tambon/download/

เริ่มปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2565

(อัตราค่าจ้าง : ประชาชนทั่วไป จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 9,000 บาท/เดือน

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม E-mail : usi.onetambon@mail.wu.ac.th หรือ 075-673521 วันและเวลาทำการ

จำนวนคนดู: 116