ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยพระราชทาน และเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25: YSC 2023

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการการรประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยพระราชทาน และเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศภายในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 ‘NAC2023’ โชว์ขุมพลังวิจัย ‘ขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืน’ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

          ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand’s sustainable development) ระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำหรับเยาวชนโครงการ YSC ที่เข้ารับถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.รางวัลที่ 1 สาขาเคมี และรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
ชื่อโครงงาน: แนวคิดใหม่แห่งวงการชีวเคมีทางการแพทย์: การตรวจสอบ DNA ของมะเร็งบนผิวเม็ดเลือดแดงโดยใช้เลือดไก่เป็นแบบในการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่รวดเร็ว
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายวงศกร มาลาลักษมี นางสาวมทินา บุญเต็ม และนางสาวชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล อาจารย์ที่ปรึกษา: นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปีติ ธุวจิตต์

2.รางวัลที่ 1 สาขาสหสาขา และรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
ชื่อโครงงาน: การปรับปรุงแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำนายการเสริมฤทธิ์ของยาคู่ผสมสำหรับรักษาโรคมะเร็งโดยอาศัยข้อมูลโครงสร้างโมเลกุลยาและพหุโอมิกส์
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายติสรณ์ ณ พัทลุง นายเมธิน โฆษิตชุติมา และนายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายธนศานต์ นิลสุ และนายบัณฑิต บุญยฤทธิ์

3.รางวัลที่ 1 สาขาสหสาขา และรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครชื่อโครงงาน: แนวทางผสมผสานเพื่อการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และการใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกในการทำนายต้นกำเนิดของมะเร็งจากข้อมูลการเติมหมู่เมทิลของสายดีเอ็นเอ
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายภคนันท์ ทัศนาภิรมย์ และนายกษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายพิษณุ จันทรเสวต และนายกอบชัย ดวงรัตนเลิศ

          โครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (The Young Scientist Competition: YSC)” ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ร่วมสนับสนุนเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ในระดับนานาชาติ
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ และขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ ในการประกวด Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีตัวแทนภาคใต้ผู้คว้ารางวัลที่ 1 สาขาวัสดุศาสตร์ จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย คือ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน: โครงงานคาร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือกต้นกระถินณรงค์
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา, นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด, นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ 
รายละเอียดการประกวดโครงงาน YSC 2023 ที่ผ่านมาได้ที่ https://cas.wu.ac.th/archives/19687

จำนวนคนดู: 50