หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

ภาพการดำเนินงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

กิจกรรม 5 ส. ศบว.

เป้าหมายการดำเนินงาน

  1. มีผลการประเมิน 5ส ไม่ต่ำกว่า 4.5
  2. บุคลากรมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
  3. บุคลากรให้ความสำคัญ มีมาตรฐานและมีระเบียบวินัยมากขึ้น

เป้าหมายการดำเนินงาน

4. บุคลากรเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

6. สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน สิ่งแวดล้อมดี

7. บุคลากรได้รับการอบรม 5ส ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กิจกรรม 5 ส. ศบว.

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 63