ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนวทางการติดตามความก้าวหน้า ตามกรอบภาระงานบริการวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย และ
กรอบภาระงานประจำปีส่วนบุคคลด้านผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการรับใช้สังคม Social engagement)
กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์บริการวิชาการจัดการประชุมด้านภาระงานบริการวิชาการผ่านระบบออนไลน์ /สำนักวิชา/วิทยาลัยส่งข้อมูลโครงการวิชาการรับใช้สังคม Social engagement ของหน่วยงานมายังศูนย์บริการวิชาการ

มีนาคม 2566

 ศูนย์บริการวิชาการส่งสรุปจำนวนโครงการวิชาการรับใช้สังคม Social engagement ของสำนักวิชา/วิทยาลัย ไปยังแต่ละหน่วยงาน

พฤษภาคม -
กรกฏาคม 2566

1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานมายังศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 73523, 73528 เพื่อนัดหมายและเข้าร่วมหารือตัวชี้วัด SDGs ในโครงการวิชาการรับใช้สังคมของท่านตามที่
Impact Rankings กำหนด

สิงหาคม 2566
16 –  18 สิงหาคม 2566 รายงานการติดตามความก้าวหน้า SDGs ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Meeting ID: 708 249 0570 Passcode: 0570 หมายเหตุ นัดหมายเวลาการนำเสนอความก้าวหน้าได้ที่ https://forms.gle/eGsQAeaTPgLiZMMT8 Download Template (ร่าง) ประเด็นการนำเสนอความก้าวหน้าได้ที่นี่

>> คลิ้ก <<

กำหนดการนำเสนอ วันที่ 16 สิงหาคม 2566
กำหนดการนำเสนอ วันที่ 17 สิงหาคม 2566
กำหนดการนำเสนอ วันที่ 18 สิงหาคม 2566
กันยายน 2566
1 - 12 กันยายน 2566 ส่งข้อมูล SDGs ในระบบ https://eservice-cas.wu.ac.th/sdg/login.php เพื่อประกอบการคิดคะแนนตามกรอบภาระงานบริการวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย และ กรอบภาระงานประจำปีส่วนบุคคลด้านผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการรับใช้สังคม Social engagement) สามารถดูเลขรหัสโครงการ ได้ที่นี่

ตารางเวลารายงานความก้าวหน้า

จำนวนคนดู: 1,210