ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนวทางการติดตามความก้าวหน้า ตามกรอบภาระงานบริการวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย และ
กรอบภาระงานประจำปีส่วนบุคคลด้านผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (ผลงานวิชาการรับใช้สังคม Social engagement)
กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์บริการวิชาการจัดการประชุมด้านภาระงานบริการวิชาการผ่านระบบออนไลน์ /สำนักวิชา/วิทยาลัยส่งข้อมูลโครงการวิชาการรับใช้สังคม Social engagement ของหน่วยงานมายังศูนย์บริการวิชาการ

มีนาคม 2566

 ศูนย์บริการวิชาการส่งสรุปจำนวนโครงการวิชาการรับใช้สังคม Social engagement ของสำนักวิชา/วิทยาลัย ไปยังแต่ละหน่วยงาน

พฤษภาคม -
มิถุนายน 2566

1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานมายังศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 73523, 73528 เพื่อนัดหมายและเข้าร่วมหารือตัวชี้วัด SDGs ในโครงการวิชาการรับใช้สังคมของท่านตามที่
Impact Rankings กำหนด

กรกฎาคม 2566

 19 – 21 กรกฎาคม 2566 รายงานการติดตามความก้าวหน้า SDGs ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Meeting ID: 708 249 0570
Passcode: 0570

หมายเหตุ นัดหมายเวลาการนำเสนอความก้าวหน้าได้ที่ https://forms.gle/eGsQAeaTPgLiZMMT8
Download Template (ร่าง) ประเด็นการนำเสนอความก้าวหน้าได้ที่นี่

>> คลิ้ก <<

กันยายน 2566

 1 - 10 กันยายน 2566 ส่งข้อมูล SDGs ในระบบ https://eservice-cas.wu.ac.th/sdg/login.php เพื่อประกอบการคิดคะแนนตามกรอบภาระงานบริการวิชาการของสำนักวิชา/วิทยาลัย และ กรอบภาระงานประจำปีส่วนบุคคลด้านผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น
(ผลงานวิชาการรับใช้สังคม Social engagement)

ตารางเวลารายงานความก้าวหน้า

จำนวนคนดู: 97