ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบฟอร์มการประเมิน QA

แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

บริการวิชาการ
วิชาการรับใช้สังคม

แบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์

ด้านการศึกษา
ด้านอาชีพ
ด้านสุขภาพ
ด้านสังคมวัฒนธรรม
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับบริการ

โครงการบริการวิชาการชุมชน
โครงการวิชาการรับใช้สังคมชุมชน
โครงการวิชาการรับใช้สังคมองค์กรหน่วยงาน
โครงการบริการวิชาการองค์กรหน่วยงาน
จำนวนคนดู: 932