หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

ภาพการดำเนินงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

แผนกิจกรรมการดำเนินการ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม ต.ค 65 พ.ย 65 ธ.ค 65 ม.ค 66 ก.พ 66 มี.ค 66 เม.ย 66 พ.ค 66 มิ.ย 66 ก.ค 66 ส.ค 66 ก.ย 66
กิจกรรม BIG CLEANING DAY
ทบทวน/เตรียมความพร้อม 5ส Green
ตรวจประเมินตนเอง Salf Audit ครั้งที่ 1/2566
โดยคณะกรรมการ 5ส Green หน่วยงาน
ตรวจประเมินตนเอง Salf Audit ครั้งที่ 2/2566
โดยคณะกรรมการ 5ส Green หน่วยงาน
ตรวจประเมินรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการ 5ส Green มวล.
ตรวจประเมินตนเอง Salf Audit ครั้งที่ 3/2566 โดยคณะกรรมการ 5ส Green หน่วยงาน
ตรวจประเมินรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการ 5ส Green มวล.
ร่วมกิจกรรม Show & Share:Best Practices 5ส Green มวล.
ดำเนินกิจกรรม 5ส Green อย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ผลการประเมินครั้งที่ 1/66

Self Audit 20 กรกฎาคม 2566

Self Audit 27 มกราคม 2566

Self Audit 24 เมษายน 2566

ผลการประเมินครั้งที่ 1/65

ผลการประเมินครั้งที่ 2/65

ผลการประเมินครั้งที่ 1/65

กิจกรรม 5 ส. ศบว.

ผลการ Self Audit 5ส Green

Self Audit 2 สิงหาคม 2565

Self Audit 16 มีนาคม 2565

Self Audit 1 ธันวาคม 2565

ผลการประเมิน ปี 2564

กิจกรรม 5 ส. ศบว.

Self Audit ครั้งที่ 29 มีนาคม 2564

Self Audit ครั้งที่ 9 กรกฏาคม 2564

ผลการประเมิน ปี 2563

ผลการประเมินปี 2563 ครั้งที่ 1

ผลการประเมินปี 2563 ครั้งที่ 2

Self Audit ครั้งที่ 29 มีนาคม 2563

Self Audit ครั้งที่ 9 กรกฏาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 131