หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

ภาพการดำเนินงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

แผนกิจกรรมการดำเนินการ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม ต.ค 64 พ.ย 64 ธ.ค 64 ม.ค 65 ก.พ 65 มี.ค 65 เม.ย 65 พ.ค 65 มิ.ย 65 ก.ค 65 ส.ค 65 ก.ย 65
กิจกรรม BIG CLEANING DAY
ทบทวน/เตรียมความพร้อม 5ส
ตรวจประเมินตนเอง Salf Audit ครั้งที่ 1/1
โดยคณะกรรมการ 5ส หน่วยงาน
ตรวจประเมินตนเอง Salf Audit ครั้งที่ 2/1
โดยคณะกรรมการ 5ส หน่วยงาน
ตรวจประเมินรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการ 5ส มวล.
ตรวจประเมินตนเอง Salf Audit ครั้งที่ 1/2 โดยคณะกรรมการ 5ส หน่วยงาน
ตรวจประเมินรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการ 5ส มวล.
ร่วมกิจกรรม Show & Share:Best Practices 5ส มวล.
ดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ผลคะแนนประเมิน 5ส หน่วยงาน 5 ปีย้อนหลัง

กิจกรรม 5 ส. ศบว.

ผลการ Self Audit 5ส Green

Self Audit ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2565

Self Audit ครั้งที่ 16 มีนาคม 2565

ผลการประเมิน ปี 2564

กิจกรรม 5 ส. ศบว.

Self Audit ครั้งที่ 29 มีนาคม 2564

Self Audit ครั้งที่ 9 กรกฏาคม 2564

ผลการประเมิน ปี 2563

ผลการประเมินปี 2563 ครั้งที่ 1

ผลการประเมินปี 2563 ครั้งที่ 2

Self Audit ครั้งที่ 29 มีนาคม 2563

Self Audit ครั้งที่ 9 กรกฏาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 89