หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

ภาพการดำเนินงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส​ Green

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

ผู้อำนวยการประธาน 5ส

นายสุขุม ศรีสมบัติ

นายสุขุม ศรีสมบัติ

หัวหน้า 5ส หน่วยงาน

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

ผู้แทนคณะกรรมการ 5ส หน่วยงาน

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

ห้องทำงานผู้อำนวยการ​

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

ห้องทำงานผู้อำนวยการ​

นางสาวกัญญารัตน์ งามเจริญ

ห้องทำงานผู้อำนวยการ​​

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางกาหลง รักขพันธ์

นางกาหลง รักขพันธ์

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนิษฐา เอียดมาก

นางสาวกนิษฐา เอียดมาก

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

ฝ่ายบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

ฝ่ายบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสุขุม ศรีสมบัติ

นายสุขุม ศรีสมบัติ

ห้องเผยแพร่วิทยุและโทรทัศน์

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม
และพัฒนาเชิงพื้นที่

นางสาวณัฐนิช เสือเดช

นางสาวณัฐนิช ตรึกตรอง

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม
และพัฒนาเชิงพื้นที่

ฤดี ไกรวงศ์

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม
และพัฒนาเชิงพื้นที่

สุนันทา เมืองทรัพย์

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม
และพัฒนาเชิงพื้นที่

นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์

ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม
และพัฒนาเชิงพื้นที่

นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์

รัชฎา คชแสงสันต์

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม
และพัฒนาเชิงพื้นที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 184