หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

ภาพการดำเนินงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส​

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

ผู้อำนวยการประธาน 5ส

นายสุขุม ศรีสมบัติ

นายสุขุม ศรีสมบัติ

หัวหน้า 5ส หน่วยงาน

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

ผู้แทนคณะกรรมการ 5ส หน่วยงาน

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

ผู้แทนคณะกรรมการ 5ส หน่วยงาน

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

ห้องทำงานผู้อำนวยการ​

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

ห้องทำงานผู้อำนวยการ​

นางสาวกัญญารัตน์ งามเจริญ

ห้องทำงานผู้อำนวยการ​​

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางกาหลง รักขพันธ์

นางกาหลง รักขพันธ์

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนิษฐา เอียดมาก

นางสาวกนิษฐา เอียดมาก

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

ห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

ห้องฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

ห้องฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

นางสาวนวลพิศ มีเดชา

ห้องฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

นายกฤตยชญ์ ฤทธิจักร

ห้องฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม

นายสุขุม ศรีสมบัติ

นายสุขุม ศรีสมบัติ

ห้องเผยแพร่วิทยุและโทรทัศน์

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

ห้องฝ่ายประชาสังคมและชุมชน

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

ห้องฝ่ายประชาสังคมและชุมชน

นายเจษฎา ผ่องแผ้ว

ห้องฝ่ายประชาสังคมและชุมชน

นายเสมอไหน เพ็งจันทร์

ห้องฝ่ายประชาสังคมและชุมชน

นางสาวณัฐนิช เสือเดช

นางสาวณัฐนิช ตรึกตรอง

ห้องฝ่ายประชาสังคมและชุมชน

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 87