ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช “ระยะที่ 2 ภาคีผู้สูงวัยเตรียมจัด pre workshop ชูศักยภาพผู้สูงวัยเมืองคอน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement)

โครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช “ระยะที่ 2 ภาคีผู้สูงวัยเตรียมจัด pre workshop ชูศักยภาพผู้สูงวัยเมืองคอน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซี่งเป็น 1 ใน 21 โครงการโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายภาคีผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งประเทศ ร่วมประชุมเตรียมเนื้อหาการจัดการการอบรม (pre workshop) พัฒนาศักยภาพทีมนำการดำเนินงานผู้สูงอายุ Module 2 ระบบข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ …

โครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช “ระยะที่ 2 ภาคีผู้สูงวัยเตรียมจัด pre workshop ชูศักยภาพผู้สูงวัยเมืองคอน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) Read More »

โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช             เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นำโดย คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินงานโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภายในงานมีกิจกรรมให้บริการ การตรวจวัดมวลกระดูกของส้นเท้า ตรวจวัดความดัน การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต (CardioPulmonary Resuscitation: CPR) และดูแลให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ และผู้ที่มาออกกำลังกายเป็นอย่างมาก            สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้าน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน …

โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »