บรรยากาศการลงพื้นที่จัดเวที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการประชุมพบปะชุมชนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลป่าระกำ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำรายงานสถานภาพตำบล

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 160