Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมหารือในการจัดโครงการพัฒนาชายหาดในอำเภอท่าศาลา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมหารือในการจัดโครงการพัฒนาชายหาดในอำเภอท่าศาลา

                                เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ร่วมหารือกับ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี , อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ถึงโครงการพัฒนาชายหาดในอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน อ.ท่าศาลา โดยจะเปิดตัวโครงการในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ชายหาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางภาคประชาชน นักเรียน และชุมชน ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโครงการหนึ่ง

 

About gris

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                      สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  และ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *