ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยลักษณ์ ประสานความร่วมมือ เครือข่ายการวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ หารือการพัฒนาโจทย์วิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกระวาน ซึ่งเป็นพืชเด่นประจำถิ่นของชุมชนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566  ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช  ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัยภูมิภาค ภาคใต้  นำโดย รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรมมา  ร่วมด้วย ผศ.ดร. นุกูล ชิ้นฟัก และ ผศ.ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   คุณวิทยา รัตนสุดใส จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านธารไม้แก้ว (JANELY FARM)  ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปไปจำหน่ายยังประเทศจีน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่ทวีผล บุญผล และแกนนำชุมชนบ้านเขาวัง ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยผลิตภัณฑ์กระวาน ณ ศูนย์วิจัยชุมชนสวนสมรมตามรอยพ่อ บ้านเขาวัง  ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยในการหารือแลกเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระวาน ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและรสนิยมการบริโภคในประเทศจีน ซึ่งหากสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามเป้าหมาย จะเป็นโอกาสในการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกกระวานให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น และสามารถประสานเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆ ที่มีการปลูกกระวาน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เสริมกับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำในบริเวณร่อนพิบูลย์ ให้เศรษฐกิจในครัวเรือนมีความมั่นคงควบคู่ไปกับการทำการเกษตรที่เกื้อกูลระบบนิเวศ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชนต้นน้ำ เนื่องจากต้นกระวานเป็นพืชที่จะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ลาดชันได้ดี โดยเฉพาะการปลูกร่วมในพื้นที่สวนยางพาราและสวนสมรม

จำนวนคนดู: 14