ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นางสาวปิยพร รัตนวัลย์
2.นายกฤตวัฒน์ แสงสง่า
3.นางสาวชยุตา ไตรรัตน์
4.นางสาวเขมิกา จั่วแจ่มใส
5.นางสาวจิราพร ชูศักดิ์ชัยรัตน์
6.นางสาวชฎาพร แตงอ่อน
7.นายชลธัช ระจิตดำรงค์
8.นายนฤบดี ศุขประยูร
9.นางสาวสุภาพร รอบรู้
10.นางสาวณภัทรสร สุขสิน
11.นางสาวนภสร มีขันทอง
12.นางสาวภัทราพร มานะเปรมปรีย์
13.นางสาวสุภาวรี ขัติมะ
14.นางสาววิชญาภรณ์ ศรีชัย
15.นางสาวกนกอร ปั้นวงค์
16.นางสาวชนกนันท์ ทองเลี่ยมนาค
17.นางสาวพิมจันทร์ นรินทรางกูล ณ อยุธยา
18.นางสาววิภารัตน์ นามแก้ว
19.นางสาวรุจจิรา รินสาร
20.นางสาวอัจฉราพักตร์ ลภัสวรรธน์
21.นายณัฐกร สอนสุกอง
22.นางสาวมาริสา กลั่นสุธน
23.นางสาววัลลิภา แก้วบุญส่ง
24.นางสาวธัญธร ชาวบล
25.นายภัทรพล ทัศนเรืองเดช
26.นางสาวสุภารัตน์ ทรัพย์สกุลผล
27.นางสาวตะวัน สุบรรณจุ้ย
28.นางสาวนิชกานต์ วังเวงจิตต์
29.นายปติภูมิ จากิจ
30.นายปุรเชษฐ์ วงษ์สาลี
31.นางสาวสุภาพร แสนนอก
32.นางสาวสุรีย์รัตน์ สมันเลาะ
33.นายจิรวัฒน์ เเน่นหนา
34.นางสาวนันทิยา วิมลลักษณ์
35.นางสาวหทัยรัตน์ แจ่มจำรัส
36.นางสาวพิมพ์ภัทรา มีสติ
37.นางสาวลลิตา คณาฤทธิ์
38.นางสาวลักษณ์นารา สุดใจ
39.นางสาวกัญญ์วรา บัวเฟื่อง
40.นายมณฑล ไชโยแสง
41.นางสาวมลทกานต์ ใบโพธิ์
42.นางสาววาสนา ลาดี
43.นางสาวทิตญา นิลสนธิ
44.นายพัฒนพงศ์ เหมะธุลิน
45.นางสาวพิมพ์ลดา พัทดิพันธ์ปรีดา
46.นางสาวกาญจนา สร้อยหอม
47.นางสาวพัทธ์ธีรา การประกอบ
48.นายกิตติพศ พิมพะการ
49.นางสาวกุลณัฐ ช่อสลิด
50.นางสาวไซนะ เจ๊ะบือราเฮง
51.นายณัชพล หลักเพชร
52.นางสาวธันยพัต แก้วไทย
53.นายนฤเบศร์ รักธรรม
54.นางสาวนาเดีย เปาะเสาะ
55.นางสาววิรายา บินกามิตร์
56.นางสาวอริสา เตชะ
57.นางสาวกนกรัตน์ กล่อมอิ่ม
58.นางสาวชนัญญา เพ็ชรไฝ
59.นางสาวนัฐติยา ทองอ้น
60.นางสาววราภรณ์ อยู่เย็น
61.นางสาวแสงทิพย์ แซ่ลิ้ม
62.นางสาวสัญจิตา นาคขำ
63.นายกิรกิต หาญทะเล
64.นางสาวณัฐธิดา ทองย้อย
65.นายภัทรพล พวงสุนทร
66.นางสาวรัญชิดา สุขเขียว
67.นายอนุชา โปอิน
68.นายเกริก บรรจงสุทธิ์
69.นายสุรศักดิ์ เถาสุวรรณ
70.นายนพณัฐ พลอยวงศ์
71.นางสาวบุปผา จันตะเคียน
72.นางสาวเบ็ญจา จันตะเคียน
73.นางสาวกีรติยาพร โหจันทึก
74.นายสุธาวริน อวะภาค

ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยาย การทำหัวข้อสัมมนา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 4 – 25 พฤศจิกายน 2566
การบรรยาย: โดยมีผู้บรรยายจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นผู้ชำนาญการในแต่ละหัวข้อแต่ละเรื่องจะมาช่วยร่วมอบรม บรรยาย มีการอภิปรายในหัวข้อที่กำหนด มีการค้นคว้าผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน
การทำหัวข้อสัมมนา: ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม   มีคณะนักวิจัยเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงและให้การปรึกษาแนะนำ โดยฝึกให้คิดการตั้งโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และมีการนำเสนอตามหัวข้อสัมมนา

Document11
Document12

2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ประเมินผลผ่านกิจกรรมข้อ 1 จำนวน 20 คน   เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการฯ สนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร อุปกรณ์ภาคปฏิบัติ และค่าเดินทางบางส่วน

Document13
Document14

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตอบรับ และยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (ภายในเวลา 16.00 น.)

ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/bCg5hH6zG1QnB3DS7  หรือแสกน QR CODE ด้านข้าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โทรศัพท์: 075 – 673532 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com
     

จำนวนคนดู: 454