ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชากรในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการดำเนินการทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาถิ่นฐานของประชากร โดยมีการวางแผนร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้ตรวจราชการกรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เจ้าหน้าที่อำเภอท่าศาลา เจ้าหน้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่สำนักอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือ จัดทำแนวทาง จัดแปลงว่างและจัดสรรที่ดินให้ประชาชนมีในเขตที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (รายละ 8,000 ตารางเมตร) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการลงพื้นที่เคลียร์แปลงที่ดินและปรับพื้นที่ไว้สำหรับสร้างบ้านให้ประชาชนแต่ละราย พร้อมมอบเงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้างบ้านดังกล่าวให้แก่ประชาชน จำนวนรายละ 200,000 บาท ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ในราคาไม่แพง และยังสอดคล้องกับตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลและยั่งยืน อีกด้วย

จำนวนคนดู: 9