ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้กำกับดูแลศูนย์บริการวิชาการ มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้กำกับดูแลศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเสนอภาพการบริหารงานและการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการที่ผ่านมา  ซึ่งท่านรองอธิการบดีได้มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงานขับเคลื่อนหน่วยงานยกระดับการตอบโจทย์ความเป็นหลักในถิ่น  ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่สากล ขับเคลื่อน THE Impact Ranking ควบคู่กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Greenmetric   พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและข้อสงสัยของบุคลากร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จำนวนคนดู: 21