ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

          อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567 โดยอาศัยความรวมมือจากนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่
          “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นแนวทางภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือพัฒนาเทคโนโลยี) ในรูปแบบการให้บริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย
     1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ
     2. พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
     3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐาน
     4. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
     5. พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
     6. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. เป็นผู้ประกอบการรายเดียว วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ที่มีผลิตภัณฑขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากพัฒนาอำเภอหรือจังหวัด
          2. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด หรือ มาตรฐานอื่นที่รองรับ การผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตจำนวนมาก มีกำลังการผลิตเพียงพอหรือกำลังการผลิต ในลักษณะเครือขาย มีตลาดจำหนายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้
          3. ต้องไม่เป็นการขอรับบริการในประเด็นเดียวกันกับที่ไดรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะการยื่นคำขอรับคูปอง เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน
          4. มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ในการพัฒนาตามสัดส่วนที่กำหนด อาทิ ค่าจ้าง/ค่าบริการ ทางด้าน วทน. ค่าวัตถุดิบ โรงเรือน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
          5. ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่เคยขอยกเลิกการรับบริการตามแนวทางคูปองฯ ทั้งนี้จะพิจารณาตามเหตุผลความจำเป็น และขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (เอกสารจำเป็นต้องยื่นพร้อมใบสมัคร)
     1. ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วน
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP รับรองโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหรือจังหวัด

 

การรับสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นได้ที่  https://opms.mhesi.go.th/applications/public/register
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

จำนวนคนดู: 22