ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน ร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่เครือข่ายได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2566

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์บริการวิชาการ โดยผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ภายใต้กิจกรรมการศึกษาศักยภาพพื้นทีฯ (Preliminary Research) ในประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่บนฐานเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมการศึกษาศักยภาพพื้นที่ (Preliminary Research) ของเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนตามกรอบนำร่อง 3 ประเด็น และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษาให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน / ชุมชน ของเครือข่ายฯ (วิจัยภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่เครือข่ายได้รับงบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM

          โดยในการประชุมครั้งนี้ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักซ้อมความเข้าใจ หารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และติดตามแผนของโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สป.อว มีผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน

จำนวนคนดู: 13