ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะทำงานจากสำนักวิชาการจัดการ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมกับชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ในการเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการขับเคลื่อนคืนสีสันให้ท่าศาลา เมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ Creative Thasala District อย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 16.10 น. ประชุมร่วมกับชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา นำโดย อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ และนางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อนคืนสีสันให้ท่าศาลา เมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ Creative Thasala District
          เบื้องต้น ในปีนี้ได้กำหนดร่างแผนงานไว้ 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
     1). ตลาดสร้างสรรค์ เน้นเฟ้นหา สร้างช่องทางการขาย และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และของดีท่าศาลา (Thasala’s BEST)
     2) Soft-power ด้านอาหาร เช่น เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร ผ่านการวิจัยและพัฒนาสู่การนำไปใช้ประโยชน์
     3). การริเริ่มและทำแผนงาน Chef Table ภายใต้การบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อยกระดับและมูลค่าวัตถุดิบ ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และการคืนกำไรให้สังคม/ชุมชน เช่น ทุนการศึกษาโรงเรียนไทยพุทธ โรงเรียนปอเนาะ กองทุนพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุ รพ.ท่าศาลาผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มอาชีพ เป็นต้น
     4). การจัดทำ/เพิ่มภาพผนังให้ Thasala Street Arts อย่างน้อยปีละภาพ หรือ กิจกรรม
          ทั้งนี้ ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชมรมท่องเที่ยวท่าศาลาจะนำแผนงานดังกล่าวไปนำเสนอและหารือกับทางเทศบาลตำบลท่าศาลา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ต่อไป

จำนวนคนดู: 13