ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขับเคลื่อนโครงการคืนสีสันให้ท่าศาลา เมืองแห่งการท่องเที่ยว เรียนรู้ และสร้างสรรค์ Creative Thasala District อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลท่าศาลา

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา โดยมีนายสุธรรม น้อยหีด ประธานชมรมฯ (ผู้ประกอบการโรงชาบ้านโดน) และ นายวันเฉลิม แก้วเขียว เลขานุการชมรมฯ เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1/2567 ของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธาน และนายชาคริต สังขนิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
          เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอแผนงานในขับเคลื่อนคืนสีสันให้ท่าศาลาฯ ผ่าน 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
     1) ตลาดสร้างสรรค์ เน้นเฟ้นหา สร้างช่องทางการขาย และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และของดีท่าศาลา (Thasala’s BEST)
     2) Soft-power ด้านอาหาร เช่น เมืองสร้างสรรค์ด้านเอาหาร เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร ผ่านการวิจัยและพัฒนาสู่การนำไปใช้ประโยชน์
     3) การริเริ่มและทำแผนงาน Chef Table ภายใต้การบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อยกระดับและมูลค่าวัตถุดิบ ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และการคืนกำไรให้สังคม/ชุมชน เช่น ทุนการศึกษาโรงเรียนไทยพุทธ โรงเรียนปอเนาะ กองทุนพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุ รพ.ท่าศาลาผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มอาชีพ เป็นต้น
     4)การจัดทำ/เพิ่มภาพผนังให้ Thasala Street Arts อย่างน้อยปีละภาพ หรือ กิจกรรม
          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้นำคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลท่าศาลา จำนวน 6 ชุมชน (1.ชุมชนปทุมา 2.ชุมชนเสนาราม 3.ชุมชนหน้าอำเภอ 4.ชุมชนสามัญ 5.ชุมชนตลาดสด และ 6.ชุมชนศาลาน้ำ) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้แทนชุมชน และทีมผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าศาลา ที่มีเจตจำนงในการร่วมกันขับเคลื่อนอำเภอท่าศาลา ให้ต้องแวะมา ไม่ใช่ทางผ่าน โดยจะมีการนัดหมายประชุมอีกครั้งหนึ่ง

จำนวนคนดู: 14