ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น” เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดทำแผนงาน/โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ
  2. เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
  3. ขับเคลื่อนภารกิจชุมชนสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  5. จัดบริการวิชาการ ฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  6. บริหาร สนับสนุนและประสานงานโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  7. จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์ (Objective)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการ ภายใต้หลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานให้เกิดการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบและบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย ในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมอย่างทันเหตุการณ์
จำนวนคนดู: 868