ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2021 เยาวชนคนเก่งจากภาคใต้ ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC (โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23: YSC 2021) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้พัฒนาโครงการงานตัวแทนจากภาคใต้ ที่คว้ารางวัลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และประกาศผลการประกวดงานการประกาศผลรางวัลการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 หรือ NSTIF2021 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยผลการประกวด เยาวชนคนเก่งจากภาคใต้ สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วย
 
1.รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     ชื่อโครงงาน: สร้างทฤษฎีจากแบบจำลองสำหรับปรากฏการณ์มิราจแบบซุพีเรียร์ และมิราจแบบฟาตามอร์กานา
     ผู้พัฒนา: นายกมลทรัพย์ ทรัพย์มี อาจารย์ที่ปรึษา: นาย ชนัตว์ ชามทอง, นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์
     2.รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
ชื่อโครงงาน: การสกัดและการเตรียมพรีไบโอติกจากแป้งปาล์มน้ำมันเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้พัฒนาโครงงาน: นางสาว ฟาติน มีสา (หัวหน้าทีม), นางสาว นราทร ดวงสอดศรี อาจารย์ทีปรึกษา: นางสาว พจนารถ แก่นจันทร์
     3.รางวัลพิเศษนวัตกรรมรักษ์โลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชการ
ชื่อโครงงาน: คัดแยกเชื้อแบคทีเรียทนเค็มที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนในทะเลโดยใช้วิธีทางชีวภาพ
ผู้พัฒนาโครงงาน: นาย ธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ (หัวหน้าทีม), นางสาวปุณิกา ทรัพย์แต่ง, นางสาว อาภรณ์ รับไซ, นาง กนกรัตน์
          สำหรับโครงการ YSC 2021 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพันธมิตรมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (Young Scientist Competition: YSC 2021) ภายใต้การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หรือ NSTIF2021 โดยได้จัดให้มีการแข่งขัน YSC2021 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ YSC2021 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (Virtual Regeneron ISEF 2021) ในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ 
           การจัดการประกวดโครงการ YSC 2021 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยเปิดกว้างรองรับการประกวดสาขาต่างๆ ถึง 8 สาขา มีโครงงานที่ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศ 62 โครงงานจากทั่วประเทศ ซึ่งมีโครงงานตัวแทนภาคใต้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 โครงงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนศูนย์ประสานงานภาคใต้ ส่งตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในครั้งนี้ คือ
1.รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาชีววิทยา
2.อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาเคมี
4.อาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
           ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อีกครั้ง และขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (Virtual Regeneron ISEF 2021) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป
จำนวนคนดู: 978