ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง สสส. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อยกระดับชีวิต
ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง สสส. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา  14.00 – 15.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการและผู้ประสานงานโครงการฯ จัดเวทีประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ (ย่อย) ภายใต้โครงการ “การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ ปีที่ 3” ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ร่วมกับแกนนำผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้านแกนนำ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ณ ลานเอนกประสงค์ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
           โครงการ “การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ ปีที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 4 มิติเพิ่มขึ้น (สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) เกิดกลไกชุมชนการขับเคลื่อนการพัฒนาและหนุนเสริมการพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางการทำงานของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน จังหวัด เป้าหมายข้อที่ 1 “No Poverty” ขจัดความยากจน จัดฝึกอบรมหรือจัดทำโครงการให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสม และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ทั้งนี้ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ในฐานะพื้นที่ร่วมเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นปีแรก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมจะมุ่งเน้นการหนุนเสริมกลไกการพัฒนา ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการฯ ได้เก็บข้อมูลชุมชนในประเด็นผู้สูงอายุแล้ว ในการนี้  อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในฐานะพี่เลี้ยงวิชาการ ร่วมกับพี่เลี้ยงพื้นที่ร่วมการเรียนรู้ ได้จัดเวทีประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนขึ้น จากการประชุมผู้เข้าร่วมจากตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ของชุมชน ได้ระดมความคิดเห็นระบุปัญหาของชุมชน สาเหตุของปัญหา ผลกระทบ ทุนและศักยภาพ ตลอดจนความต้องการของผู้สูงอายุ ในกรอบการพัฒนา 4 มิติ (สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการและดำเนินการจัดเวทีประชาคม ในลำดับถัดไป
ลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อยกระดับชีวิต
ลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อยกระดับชีวิต
ลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อยกระดับชีวิต
ลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อยกระดับชีวิต
จำนวนคนดู: 101