ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทีมคณาจารย์วิชาการรับใช้สังคม ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวน
ทีมคณาจารย์วิชาการรับใช้สังคม ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวน
ทีมคณาจารย์วิชาการรับใช้สังคม ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวน
          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่บ้านแสงวิมานตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง และตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการให้คำปรึกษา กิจกรรมการยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (ผลการประเมินสุขภาพของเกษตรกร ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของเกษตรกร การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การฝึกหายใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอด) (SDG3) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning แก่ผู้แทนเกษตรกรชาวสวน ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
         อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินการตามแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ คณาจารย์ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง
ทีมคณาจารย์วิชาการรับใช้สังคม ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวน
ทีมคณาจารย์วิชาการรับใช้สังคม ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวน
ทีมคณาจารย์วิชาการรับใช้สังคม ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวน
ทีมคณาจารย์วิชาการรับใช้สังคม ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรชาวสวน
จำนวนคนดู: 20