ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันโรคในสุกรแม่พันธุ์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
          เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ สพ.ญ. รัชฎาพร บริพันธ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การวางแผนระบบการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุคุณภาพ” แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรแบบครบวงจรฯ ณ ศาลาประชาคม ซอย 2 ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
          โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่ออาชีพที่มั่นคง ปีที่ 3 มุ่งเน้นวางแผนการจัดการในเรื่อง การจัดตรวจสัดและการผสมแม่สุกร การจัดการแม่ผสมและแม่อุ้มท้อง การดูแลแม่สุกรอุ้มท้อง และการจัดการแม่สุกรช่วงคลอดและเลี้ยงลูก เป็นต้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 1 “No Poverty” ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ เป้าหมายข้อที่ 2 “Zero Hunger” ขจัดความหิวโหย ส่งเสริมเข้าถึงความรู้ ทักษะเทคโนโลยีเกษตรแบบยั่งยืนแก่เกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกของมหาวิทยาลัย
        ในการนี้ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง รัชฎาพร บริพันธ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  ได้อบรมและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “ความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคแท้งติดต่อในสุกร (Brucellosis)” แก่สมาชิกกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน นอกจากนี้ นายสนอง ทองยอด ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรฯ ให้คำปรึกษาเรื่อง “เทคนิคการขุนสุกร” จากนั้น คณาจารย์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรให้แก่ผู้สูงอายุในกลุ่มวิสาหกิจ เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณี ประจำปี 2565 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
จำนวนคนดู: 45