ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาคม ซอย 2 ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์” (Animal Nutrition) แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรแบบครบวงจรฯ

          โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่ออาชีพที่มั่นคง ปีที่ 3 มุ่งเน้นวางแผนการจัดการในเรื่อง การจัดตรวจสัดและการผสมแม่สุกร การจัดการแม่ผสมและแม่อุ้มท้อง การดูแลแม่สุกรอุ้มท้อง และการจัดการแม่สุกรช่วงคลอดและเลี้ยงลูก เป็นต้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 1 “No Poverty” ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ เป้าหมายข้อที่ 2 “Zero Hunger” ขจัดความหิวโหย ส่งเสริมเข้าถึงความรู้ ทักษะเทคโนโลยีเกษตรแบบยั่งยืนแก่เกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหาร และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ในการนี้ อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย ได้อบรมและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์” (Animal Nutrition) แก่สมาชิกกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 15 คน มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในการผลิตสัตว์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจำแนก ชนิดและประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์ข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด วิธีการ การใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ ความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด การคำนวณสูตรอาหารสัตว์และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และโปรแกรมการให้อาหารสุกรที่เหมาะสม นอกจากนี้ นายสนอง ทองยอด ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกรฯ ให้คำปรึกษาเรื่อง “เทคนิคการขุนสุกรและการให้โปรแกรมวัคซีนตามแต่ละช่วงวัย”

 

ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ม.วลัยลักษณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “โภชนศาสตร์สัตว์”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
จำนวนคนดู: 32