ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์พิริยา ชนสุต อาจารย์ปาลิกา เวชกุล อาจารย์ ดร.สินีนาฏ สันพินิจ และอาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าศาลา จัดอบรม “สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19 ” ณ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          โครงการวิชาการรับใช้สังคม: พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน” ดำเนินการภายใต้งบประมาณโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ด้วยการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแกนนำสุขภาพชุมชนด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพทั้งในด้านเภสัชศาสตร์ เวชกรรม หัตถเวชกรรม ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยข้อเข่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยอาการ Long COVID เป็นต้น ให้ผู้รับบริการในชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการและได้รับมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและใช้สมุนไพรท้องถิ่นสำหรับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งแนวทางการทำงานดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนในระดับท้องถิ่น ชุมชนและเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.

          ในการนี้ คณาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้อบรมให้ความรู้และคำแนะนำการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ช่วงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน ช่วงระหว่างการรักษา และการดูแลตนเองหลังหายป่วย ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพร ตำรับยา ให้แก่ เจ้าหน้าที่ และแกนนำ อสม. จำนวน 30 ราย โดยมีหัวข้ออบรม ดังนี้

          1) เพิ่มภูมิคุ้มกันไป กับสมุนไพรรอบตัว  โดย อาจารย์ปาลิกา เวชกุล

          2) สมุนไพร-ตำรับยา ที่ใช้รักษาในช่วงที่ เป็นโควิด-19  โดย อาจารย์ ดร.สินีนาฏ สันพินิจ

          3) อาการลองโควิด และการดูแลตนเองหลังหายป่วย  โดย อาจารย์พิริยา ชนสุต

          4) สาธิตการสุมยาสมุนไพร: การเยียวยาและฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจด้วยวิธีการสูดดมทางจมูก โดย อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา

          นอกจากนี้ นางสาวจินตนา  หวานทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลท่าศาลา ได้ร่วมดำเนินงานเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยอาการ Long COVID เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง “การบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในกลุ่มผู้ป่วยอาการ Long COVID” ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้หารือร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา นำโดย นายสมโชค นงค์นวล ผู้อำนวยการ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน รพ.สต.ต้นแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำสุขภาพด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนแพทย์ไทย และพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อสนับสนุนบริการแพทย์แผนไทย ในการดำเนินงานขั้นต่อไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สร้างสุขภาวะชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด – 19
จำนวนคนดู: 88