ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่ได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 25 ตำบล บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 82 อัตรา ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 54 อัตรา  โดยมีรายละเอียดรายชื่อตามประกาศที่ได้แนบมา

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวในกรณีที่ตำบลใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแล   มีผู้สละสิทธิ์ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายชื่อสำรองไม่ได้เรียงตามคะแนนผลการคัดเลือก

โดยกำหนดการยื่นเอกสารสัญญาจ้าง และวันเริ่มปฏิบัติงานจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง  ผ่านเว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2tambon

ทั้งนี้ การจ้างงานจะยึดตามเงื่อนไขของแหล่งทุน และจะดำเนินการจ่ายค่าจ้างได้ เมื่อได้รับเงินค่าจ้างจากแหล่งทุน

ติดต่อสอบถาม 075-673521 นางสาวนวลพิศ มีเดชา 

จำนวนคนดู: 2,222