ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิพากษ์แผนโครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” (จังหวัดกระบี่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิพากษ์แผนโครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” (จังหวัดกระบี่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิพากษ์แผนโครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” (จังหวัดกระบี่)

          วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้บทบาท อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ เป็นแกนนำในการจัดการประชุมวิพากษ์แผนโครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570”ในระดับจังหวัด(จังหวัดกระบี่) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม และนำเสนอข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ที่ได้จากการวิเคราะห์มุมมองของภาคเอกชนในกระบวนการ Focus group โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          โดยกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แผน ดำเนินกิจกรรมต่อยอดจากการจัดประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ กกร. ในระดับจังหวัด(จังหวัดกระบี่)

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชนในพื้นที่ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ศักยภาพและโอกาส ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย รวมถึงโครงการที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน 5 ปี โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์แผน ร่วมกับคณะกรรมการ กกร. ในในระดับจังหวัด(จังหวัดกระบี่) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิพากษ์แผนโครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” (จังหวัดกระบี่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิพากษ์แผนโครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” (จังหวัดกระบี่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิพากษ์แผนโครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” (จังหวัดกระบี่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการประชุมวิพากษ์แผนโครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570” (จังหวัดกระบี่)
จำนวนคนดู: 31