ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมรับมอบงบประมาณสนันสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 รูปแบบออนไลน์ จำนวน 750,000 บาท จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมี คุณปิยนัยย์ กลิ่นน้อย ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช คุณนรเดช สายพเวชบำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน คุณผลใหม่ จิระยิ่งพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน และคุณจิราภรณ์ โชติช่วง เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารส่งมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาฯ ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถึงรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วม รูปแบบการอบรมประกอบด้วย
     1. กิจกรรมสร้างเครือข่าย เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายศิษย์เก่าในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณของศิษย์เก่าค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการของกลุ่มศิษย์เก่า เช่น เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล
     2. การบรรยาย อบรม: ในส่วนของเนื้อหา โดยมีผู้บรรยายจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่เชี่ยวชาญทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     3. ภาคปฏิบัติการ: การจัดแสดง สาธิตและฝึกปฏิบัติจริงจากผู้ชำนาญ โดยนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้ไปพร้อมกัน เช่น การจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์น้ำ, การเก็บรักษาตัวอย่างกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลัง, การถ่ายรูปตัวอย่างเพื่อใช้ในงานวิจัย เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อ มีกิจกรรมสลับเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
     4. การทำโครงการวิจัยขนาดเล็กหรือหัวข้อสัมมนา: หลังจากจบการศึกษาภาคบรรยายและปฏิบัติการ

          ทั้งนี้ คุณปิยนัยย์ กลิ่นน้อย และผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี เป็นตัวแทนผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายกล่าวขอบคุณในความร่วมมือการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการจัดโครงการค่ายนิเวศวิทยาฯ ในปีนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จำนวน 750,000 บาท โดยศูนย์บริการวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการประสานความร่วมมือไปยังอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศวิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ รับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์
จำนวนคนดู: 7