ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม จาก สออ.ประเทศไทย ปี 2565 (ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)

          เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ปี 2565 (ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022) ผลปรากฏว่า ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาได้สำเร็จ โดยได้เดินทางเข้ารับรางวัลในเวทีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน Ocean and Earth Science, National Oceanography Centre, University of Southampton ประเทศอังกฤษ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาได้มุ่งมั่นทำงานวิจัย งานบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะโครงการยกระดับการประมงปูม้าของประเทศไทย ที่สามารถส่งผลให้การประมงปูม้าของไทยถูกยกระดับจากผลประเมินอยู่ระดับ C ยกระดับเป็นระดับ A ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  5 ปี ประเทศคู่ค้าสนใจซื้อปูม้าจากไทยมากขึ้น ลดปัญหาการกีดกันทางการค้า รักษารายได้จากการส่งออกปูม้าอย่างน้อยปีละ 1,200 ล้านบาท

 

          ขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ ยังได้ขยายผลโครงการธนาคารปูม้าไปในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี กว่า 84 ชุมชน ส่งผลต่อปริมาณปูม้าที่เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนหลักจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

 

          นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ ยังได้รับการแต่งตั้งจากกรมประมงเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติเพื่อพัฒนายกระดับการประมงสู่ความยั่งยืน รวมทั้งเป็นอาจารย์ผู้อ่านพิจารณาบทความในวารสารตีพิมพ์นานาชาติที่มีค่า Impact factors สูง โดยมีความมุ่งมั่นในการทำงานบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

 

          ตลอดระยะเวลาการทำงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการนำวิชาการเพื่อรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 AIC Award นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มอบโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ธนาคารปูม้าของประเทศไทย รวมถึงรางวัล The great supporter งาน National Youth’s Innovation Fair 2020 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐอีกด้วย

 

          สำหรับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 4 คน ได้แก่ 1)ศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2)รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน ได้แก่ 3) ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย และ4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ข่าวโดย : ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  https://www.wu.ac.th/th/news/22178

จำนวนคนดู: 47