ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะทำงาน โครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Thailand Community Data (TCD) รายตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ลงปฎิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประจำตำบล หรือ Thailand Community Data (TCD) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ตามนโยบาย กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) เพิ่มเติม ข้อมูลที่จัดเก็บแบ่งเป็น 10 หมวดหมู่ ได้แก่  
      (1) เกษตกรในท้องถิ่น
     (2) แหล่งน้ำในท่องถิ่น
     (3) ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
     (4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     (5) สัตว์ในท้องถิ่น
     (6) พืชในท้องถิ่น
     (7) แหล่งท่องเที่ยว
     (8) ร้านอาหารในท้องถิ่น
     (9) อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 
     (10) ที่พัก/โรงแรม 
          ในครั้งนี้   คณะทำงานขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือในการนำเก็บข้อมูล TCD ที่จัดเก็บ ซึ่งจะได้จะนำมาประมวลผล ถ่ายทอด และเป็นประโยชน์ให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อนำไปใช้พัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนต่อไป  สำหรับการปฎิบัติงานครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบาย SDG 1 การขจัดความยากจน และ SDG 2 การขจัดความหิวโหยเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการสำรวจความต้องการของตลาดเพื่อในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนฐานรากในอนาคต

จำนวนคนดู: 52