ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับพนักงานศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 25 ปี

          ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับพนักงานศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 25 ปี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31   ได้แก่
     1.นายสุขุม  ศรีสมบัติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และกำกับดูแลฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
     2.นางกาหลง  รักขพันธ์  พนักงานธุรการศูนย์บริการวิชาการ
     3.นางสาวศรัญญา  ทองอยู่  พนักงานธุรการศูนย์บริการวิชาการ

จำนวนคนดู: 15