ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG2, SDG 12และ SDG8

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG2, SDG12 และ SDG8 โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย
          (1) โครงการ จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและการต้านริ้วรอยของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ที่ชุมชนยังคงปลูกข้าวพื้นเมือง ได้แก่ ตำบลปากเพิง ตำบลปากแพรก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง และตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
          (2) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สังกัด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่แปลงสาธิต ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง และศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธิ์ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ทั้งนี้งานวิจัยเชิงพื้นที่ดังกล่าว ร่วมขับเคลี่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG2 การบรรลุความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน SDG12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ SDG8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน

จำนวนคนดู: 28