ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อยอด “น้ำมันนวดไพล” เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

          วันที่ 10 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช อาจารย์ชนากานต์ สิทธิศักดิ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน ประชุมหารือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “น้ำมันนวดไพล” สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยดำเนินการร่างขอบเขตสถานที่ผลิตน้ำมันนวดไพล ร่างแผนการปลูกและเก็บเกี่ยววัตถุดิบสมุนไพรในชุมชนก่อนเตรียมยื่นขอมาตรฐาน
           “โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชน ปีที่ 4” ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2566 มุ่งนำองค์ความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น เพื่อการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช อาจารย์ชนากานต์ สิทธิศักดิ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน แกนนำ อสม. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านทุ่งชน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ การวางแผนและการบริหารจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพล การ Upskill/Reskill กระบวนการผลิตน้ำมันนวดไพล การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกวัตถุดิบสมุนไพรในชุมชน การยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชนต่อไป

จำนวนคนดู: 30