ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ร่วมออกบูธเปิดตัวกิมจิท่าซอม อำเภอหัวไทร อาหารสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักพื้นบ้าน

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  พร้อมทีมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ “กิมจิผักพื้นบ้าน” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ปีงบประมาณ 2566 และความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) และบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าซอม ปี 2566” ณ ศูนย์เครือข่าย ศพท. สวนบุญประสิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          ภายในงานได้รับเกียรติจากนายเมษัณ โสภากัณฑ์ นายอำเภอหัวไทร เป็นประธานเปิดงาน และร่วมชิมกิมจิผักพื้นบ้านเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนารสชาดให้ถูกปากมากขึ้น  ในการจัดกิจกรรมชิมกิมจิผักพื้นบ้านครั้งนี้ ประกอบด้วย กิมจิผักกาดขาว กิมจิแตงกวา  กิมจิธูปฤษี และกิมจิหยวกกล้วย ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการตัดแต่งผักอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบุญประสิทธิ์ที่ปลูกผักอินทรีย์ส่งจำหน่ายให้กับร้านอาหารหลานตาชูเสต็กเฮ้าส์ในเมืองนคร และวัตถุดิบที่เป็นผักพื้นบ้านที่มีจำนวนมากในพื้นที่ อาทิ ธูปฤษี และหยวกกล้วย  กิมจิผักพื้นบ้านนั้นได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้ร่วมงานในการร่วมชิมและให้คำแนะนำในการปรับปรุงรสชาดให้เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสูตรกิมจิผักพื้นบ้านที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นส่วนผสมน้ำกิมจิในการพัฒนาสูตรให้ได้รสชาดที่ลงตัวถูกปากผู้บริโภคมากที่สุด รวมถึงการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดมูลค่าเพิ่มด้วย

จำนวนคนดู: 40