ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กำไล สมรักษ์ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณะ ภาคีเครือข่ายตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกทั้งภาคชุมชนและหน่วยงาน ร่วมพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ผ่านการคัดเลือกจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) ปี 2566 ประเภทโครงการทั่วไป

          ข้อเสนอ “โครงการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมปลาสุขภาพ ชุมชนบ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกทั้งภาคชุมชนและหน่วยงาน ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 ประเภทโครงการทั่วไป ดังรายละเอียดใน ประกาศผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 (ดาวน์โหลดประกาศผล) ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
          ทั้งนี้คณาจารย์และทีมงานได้ลงพื้นที่หารือกับชุมชนและหน่วยงานเครือข่าย และได้จัดเวทีประชุมระดมข้อมูล ค้นหาโจทย์วิจัย และออกแบบกระบวนการรียนรู้และการทำงาน ร่วมกับผู้นำท้องที่และตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านบนเนินและบ้านท้องโกงกาง อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งตำบล และหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมวิจัย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)บ้านบนเนิน และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ รพ.สต.บ้านบนเนิน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนคนดู: 18