ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน ยกพล Upskill/Reskill ที่วลัยลักษณ์

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อาจารย์พิริยา ชนสุต อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บูรณาการโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมด้วยการ Upskill ดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผ่านการออกกำลังกาย อาหารและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในชุมชน ผสานกับการ Reskill ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้วยการออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และทักษะการเคลื่อนย้ายตัวพื้นฐาน ภายใต้หลักสูตร “การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยศาสตร์กายภาพบำบัดและสมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย” เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคแก่กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำทีมของ นายสมโชค นงค์นวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และแกนนำ อสม. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา รวม 16 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8
          “โครงการสร้างเสริมและสมรรถภาพกลุ่มวัยก่อนสูงอายุและวัยผู้สูงอายุ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 4 ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้นการดูแลบริการผู้ป่วยให้ครอบคลุมผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และจัดทำฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (eHealth) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ให้บริการทั้งผู้ให้บริการในพื้นที่ระดับ รพ.สต. และแม่ข่าย รวมถึงการส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเน้นให้บริการส่งเสริมและป้องกันโรคแก่กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยบูรณาการร่วมกับ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสัมมาชีพชุมชน ปีที่ 2” ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแกนนำสุขภาพชุมชน ส่งเสริมการผลิตและใช้สมุนไพรท้องถิ่นสำหรับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งการร่วมมือของทั้งสองโครงการจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนคนดู: 49