ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2566 ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง

          วันที่ 1 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่ปรึกษา “โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ ผู้จัดการโครงการฯ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม โดยหัวข้อการประชุมดังนี้
     1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด
     2. การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต และกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
     3. มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น การวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
     4. ชี้แจ้งขั้นตอนการเก็บข้อมูลสภาพการณ์ความเสี่ยง และขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          โดยโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และเพื่อจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตามแนวทางของแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ และยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในที่ประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  ภายในปีพ.ศ. 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 และเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development strategy)  ที่กำหนดเป้าหมาย NDC เป็นร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2573

จำนวนคนดู: 23