ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย โครงการการเงินและบัญชีเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง นำโดย ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ ผศ.ดร. พรเพ็ญ ทิพยนา จากสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน  ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ จากวิทยาลัยนานาชาติ  และคณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ  ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement)  ร่วมกับผู้แทนจากเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนากร ธราพรสกุลวงศ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความมั่นคงในอาชีพในพื้นที่ ได้แก่
           1.  สมุนไพรและการท่องเที่ยว ตั้งอยู่เลขที่ 40/2 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
           2. หนานตาทองฟาร์ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช
           3. ไตปลาแห้งครัวคุณตา ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
           4. อรศิริบ้านรังนก ตั้งอยู่เลขที่ 126/14 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช         

          โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทน วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและการท่องเที่ยว ท่านฤาษีเมตตาตัญจะ ลักษณปิยะ  วิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม  นายเกรียงศักดิ์ ชูประสูตร วิสาหกิจชุมชนไตปลาแห้งครัวคุณตา บ้านพรุชนเหนือ  นางเพลินตา อินริสพงศ์วิสาหกิจชุมชนอรศิริบ้านรังนก นายสมปราชญ์ ศรีวิเลิศ  ให้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึก
          ซึ่งคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ร่วมหารือจัดทำแผนกิจกรรมด้วยการบูรณาการด้านการเรียนการสอนในรายวิชา ร่วมกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนจากเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยผลักดันส่งเสริมสร้างช่องทางตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น

จำนวนคนดู: 39