ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นเลิศสู่สากล ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ตามเจตนารมณ์ที่นายกรีฐมนตรได้ประกาศไว้ในที่ประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  ภายในปีพ.ศ. 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 และเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development strategy)  ที่กำหนดเป้าหมาย NDC เป็นร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2573
          โดยวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรา คงปราณ อาจารย์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานฯ ได้แก่ ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น และการวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และมี นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขาคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) จัดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล ประกอบการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
จำนวนคนดู: 24