ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทรปัญโญ เป็นพี่เลี้ยงจัดวางระบการบริหารวัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับ มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทรปัญโญ ดำเนินโครงบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่วังตะวันตก ซึ่งได้คัดเลือกเป็นวัดนำร่อง โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาบัญชีและการเงิน สำนักวิชานิติศาสตร์ หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมทำความเข้าใจโครงการกับทางวัด แนะนำทีม รู้จักผู้บริหารวัดและทีมงาน รวมถึงการรับทราบถึงประเด็นปัญหาและสิ่งที่วัดอยากให้มีการแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างต้นแบบวัดที่ผ่านมาตรฐานความโปร่งใส โดยโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งตอบโจทย์ SDGs ข้อที่ 16

จำนวนคนดู: 23