ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่ชุมชน “การทำผักกิมจิด้วยพืชอาหารผลผลิตทางเกษตรในท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง” เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ  สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผักกิมจิ และสุขาภิบาลเบื้องต้น” เมื่อวันที่ 13 และ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ แปลงสาธิตศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          กิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด ซึ่งคณะผู้วิจัยได้คิดค้นสูตรการทำผักกิมจิด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง ทั้งพืชผักผลไม้และพืชจากซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
          นอกจากนี้ในกระบวนการดำเนินงานวิจัยได้มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจำวิชาได้นำนักศึกษาในรายวิชา Principle of Food Processing  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการในทุกขั้นตอนของการแปรรูปกิมจิ เพื่อการจัดการผลผลิตทางเกษตรในท้องถิ่นด้วยการแปรรูปเป็นอาหาร และยกระดับเป็นทางเลือกในการพัฒนาอาชีพของชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น
          โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวนคนดู: 28