ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้ประกอบการพัฒนาพิมพ์ปูจ๊อรูปลักษณ์ใหม่

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ภายใต้โครงการการออกแบบและพัฒนาแบบพิมพ์สำหรับผลิตจ๊อปูรูปลักษณ์ใหม่ บรูณาการร่วมกับโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป กลุ่มบ้านเรือปู แพปูอภิวรรณ หมู่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาแบบพิมพ์จ๊อปูรูปลักษณ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์การทำงานให้มีความสม่ำเสมอของขนาดผลิตภัณฑ์ มีความรวดเร็วประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน ลดแรงงานการผลิต
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี ผู้เชี่ยวชาญ ได้ทำการพัฒนาต้นแบบพิมพ์จ๊อปูรูปลักษณ์ใหม่ โดยพัฒนาจากพิมพ์แบบเดิมมีลักษณะพิมพ์ด้านเดียวผู้เชี่ยวชาญได้ปรับให้พิมพ์มีลักษณะ 2 ด้านสามารถประกบกันได้ เพื่อให้จ๊อปูที่อยู่ในพิมพ์มีลักษณะที่สวยงามยิ่งขึ้น กล่าวคือจ๊อปูที่ได้มีขนาดสมมาตรเท่ากันทุกด้าน เนื้อสัมผัสแน่นขึ้น ใช้เวลาในกระบวนการการผลิตลดลง เป็นการประหยัดเวลาและลดแรงงานในการผลิตลง
          ดังนั้นโครงการการออกแบบและพัฒนาแบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูปหอยจ๊อรูปลักษณ์ใหม่นี้จึงมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐานรวมทั้งการพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์ในพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย สะอาด ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครวมทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าของชุมชนประมงชายฝั่งมากยิ่งขึ้น โดยโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยกระดับรูปลักษณ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม เสริมความเข้มแข็งด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดูสะอาด ปลอดภัย และนำเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาร้านอาหารชุมชนต้นแบบ และการนำรายการสินค้าประมงชายฝั่งบรรจุขายในช่องทางแอปพลิเคชั่น LayKhon ที่ได้มีการพัฒนาก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างศูนย์รวมช่องทางการขายสินค้าประมงชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

จำนวนคนดู: 37