ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ร่วมนำนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ตัวแทนโครงการ YSC จำนวน 2 โครงงาน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวความคิด “วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  ภาคใต้โมเดล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          นักวิทยาศาสตร์รุ่นยาว์ 2 โครงงานที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ศูนย์บริการวิชาการได้รับเกียรติจากจากนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ YSC 2023  ประกอบด้วย

 

  1. โครงงาน “คาร์บอน รูพรุนตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือกต้นกระถินณรงค์” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พัฒนาโครงงาน: นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา (หัวหน้าทีม), นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด (ผู้ร่วมทีม), นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ (ผู้ร่วมทีม) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา: นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ และที่ปรึกษาพิเศษ คือ ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    2. โครงงาน “ระบบกระชังปลากระพงอัจฉริยะ” โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พัฒนาโครงงาน นายปริวัฒน์ ทองแท้ (หัวหน้าทีม), นางสาวตัสนีม จงรักษ์ (ผู้ร่วมทีม), นายพงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง (ผู้ร่วมทีม) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ นายปิยะ พละคช พร้อมคณะนักเรียนร่วมนำเสนอผลงาน

 

          นอกจากนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากทั้ง 2 โรงเรียนดังกล่าวแล้ว ศูนย์บริการวิชาการยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง และผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงาน โครงการ YSC ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้สนใจในการเยี่ยมชมการแสดงผลงานของผู้พัฒนาโครงงานทั้ง 2 ทีม ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้บริหาร นักวิชาการ นักเรียน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ ในการรับฟังการนำเสนอ พร้อมสาธิตผลงาน จากทั้ง 2 ทีม อย่างล้นหลาม
          สำหรับงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวความคิด “วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  ภาคใต้โมเดล” มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่เป็นวงกว้างและเป็นรูปธรรม สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและเผบแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมในการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ขอขอบคุณนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้ง 2 ท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ โดยความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานได้เป็นอย่างดียิ่ง

ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12
จำนวนคนดู: 168