ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมสัมนาทางวิชาการเรื่อง Smart Microgrid Sustainable Mobility โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Vellore Institute of Technology ประเทศอินเดีย

          สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Vellore Institute of Technology ประเทศอินเดีย จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Smart Microgrid Sustainable Mobility ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยมี Dr. D. Elangovan รองผู้อำนวยการสถาบัน TIFAC CORE ประเทศอินเดีย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้
          สำหรับกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับ DC Microgrid ความก้าวหน้าใน Smart E-Mobility และความก้าวหน้าด้าน Power electronics สำหรับ Microgrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีความยืดยุ่นของ Microgrid ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับชุมชนและธุรกิจ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย โครงการการเงินและบัญชีเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง นำโดย ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ ผศ.ดร. พรเพ็ญ ทิพยนาจากสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ จากวิทยาลัยนานาชาติ  คณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement)  ร่วมกับผู้แทนจากเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายธนากร ธราพรสกุลวงศ์) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน            1.  สมุนไพรและการท่องเที่ยว ตั้งอยู่เลขที่ 40/2 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
           2.หนานตาทองฟาร์ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช
          3. ไตปลาแห้งครัวคุณตา ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
          4. อรศิริบ้านรังนก ตั้งอยู่เลขที่ 126/14 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความมั่นคงในอาชีพในพื้นที่

โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทน วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและการท่องเที่ยว ท่านฤาษีเมตตาตัญจะ ลักษณปิยะ  วิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม (นายเกรียงศักดิ์ ชูประสูตร) วิสาหกิจชุมชนไตปลาแห้งครัวคุณตา บ้านพรุชนเหนือ (นางเพลินตา อินริสพงศ์) และวิสาหกิจชุมชนอรศิริบ้านรังนก (นายสมปราชญ์ ศรีวิเลิศ) ให้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึก

ซึ่งคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ร่วมหารือจัดทำแผนกิจกรรมด้วยการบูรณาการด้านการเรียนการสอนในรายวิชา ร่วมกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนจากเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยผลักดันส่งเสริมสร้างช่องทางตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น

จำนวนคนดู: 10