ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพรกระวานเพื่อสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ร่วมด้วยทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พร้อมด้วย เกษตรตำบลหินตก สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนพัง ตำบลหินตก  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวัง  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานแปลงใหญ่บ้านเขาวัง  และผู้นำชุมชนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์แปรรูปและการผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ชุมชนบ้านเขาวัง  โดยเฉพาะสมุนไพรกระวานซึ่งเป็นพืชเด่นของชุมชน ที่เกษตรกรมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจากสำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ จนยกระดับเป็นกระวานแปลงใหญ่   โดยได้ร่วมกันประชุมหารือความร่วมมือในการรับซื้อลูกกระวานเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพร อาทิ ยาธาตุ ของโรงพยาบาลห้วยยอด ซึ่งจะต้องมีการสร้างคุณภาพในการเก็บรักษาเม็ดกระวานให้ปลอดจากเชื้อราก่อนส่งให้กับศูนย์แปรรูปและการผลิตยาสมุนไพร อีกทั้งการจัดการในการรับซื้อ การจัดส่งเม็ดกระวาน และการจัดการตลาดของเม็ดกระวาน เพื่อให้การแบ่งปันผลตอบแทนให้กับชุมชนผู้ปลูกกระวานเกิดขึ้นอย่างยุติธรรม ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็ได้วัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ มาจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัย ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดังกล่าวจะส่งให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12  ที่มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวนกว่า 20 แห่ง
          ทั้งนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์แปรรูปและการผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลห้วยยอดมาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการเรียนการสอน  เป็นแหล่งฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ด้วย  และการดำเนินงานวิจัย   โดย ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช ได้เป็นผู้ประสานความร่วมมือหลักในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการของพืชสมุนไพรเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดส่งลูกกระวานของชุมชนให้กับโรงพยาบาล ส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวัง และศูนย์บริการวิชาการ จะเป็นแกนหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตเม็ดกระวานของชุมชนที่สามารถเก็บรวบรวมได้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือด้วยกันในอนาคต  ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตกระวานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้ราคาที่ยุติธรรมกับชุมชน เพื่อสร้างความหลากหลายในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น และความมั่นคงในการปลูกกระวานของชุมชนบ้านเขาวัง ที่จะสามารถขยายผลการดำเนินการรับซื้อผลผลิตเม็ดกระวานคุณภาพไปยังพื้นที่ใกล้เคียงของอำเภอร่อนพิบูลย์ที่มีการปลูกกระวานด้วยเช่นกัน  ขณะเดียวกันการส่งเสริการประปลูกกระวานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ชุมชนบ้านเขาวังและอำเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกในสวนยางพาราและสวนสมรม จะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูน้ำหลากได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้ำ และความมั่นคงในการประกอบอาชีพของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนทั้งจากหน่อกระวานและผลกระวาน  รวมทั้งความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนที่สามารถนำหน่อกระวานไปใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด

จำนวนคนดู: 27