ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา

          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมภายใต้ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน” ประกอบด้วยหัวข้อ ไวยกรณ์เพื่อการสอนและการสื่อสาร และภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน วิทยากรโดย อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ คือ
           1. อาจารย์ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล
           2. อาจารย์ธัชกฤช มาตยะขันธ์
          การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางศึกษามีทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้ถูกต้องและมั่นใจ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และมีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษกับผู้มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชากภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูระดับประถมศึกษา จำนวน 40 คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
          ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายดำเนินกิจกรรมหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นช่องทางในการบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สำหรับการประชุมหารือแนวทางการร่วมจัดบริการวิชาการในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานบริการวิชาการ สาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในการจัดทำหลักสูตรอบรม ซึ่งถือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดงานบริการวิชาการไปถึงกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสาขาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมสำหรับครูระดับประถมศึกษา
จำนวนคนดู: 31