ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชานิติศาสตร์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน และศูนย์บริการวิชาการร่วมกับ เทศบาลตำบลพรหมโลก จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ณ ตลาดนอกท่า อ.พรหมคีรี

          ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการคลินิกกฎหมาย ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ พื้นที่ตลาดนอกท่า อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา และ ผศ.จินตนา อุณหไวทยะ สำนักวิชานิติศาสตร์  ร่วมบูรณาการการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากประชาชนผู้สนใจแล้ว ยังมีผู้นำหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมและให้ความสนใจ อาทิเช่น สภาเทศบาลตำบลพรหมโลก และสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  ด้วย
          กิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ครั้งนี้ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  การป้องกัน การทำอย่างไรให้ทันต่ออาชญากรรม ให้แก่ประชาชนได้พร้อมรับมือ  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ป้องกันสิทธิของตนเองและผู้อื่น และเพื่อให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมกับให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในการบูรณาการการทำงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคมได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป สิ่งที่เกิดขึ้นยังได้ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการนำเอาความรู้มาบูรณาการเพื่อช่วยประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมด้วย เพราะการเรียนการสอนในห้องเรียนจะมีในด้านวิชาการ และตำราเรียน ซึ่งมักสอนแยกเป็นรายวิชา เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา นิติกรรมสัญญา ฯลฯ  สามารถทำให้กับนักศึกษาได้นำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตจริง รวมถึงนำมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในอนาคตด้วย
          พบกับ การจัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ อีกครั้งในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ พื้นที่ตลาดนอกท่า อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนคนดู: 37