ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรมในโครงการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  จำนวน 6 หลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายชาวประมงผู้ประกอบการ บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาที่สนใจ โดยรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบของออนไลน์ Zoom meeting ซึ่งเป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชาวประมง ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่สนใจ ในด้านการจัดทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการประมงปูม้า และส่งเสริมการทำประมงและธุรกิจประมงปูม้าอย่างรับผิดชอบตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
          วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ 1 แนวคิดการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล FIP ผู้สอน ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) นายประมุข ตะเคียนคาม (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย) คุณวิโชคศักดิ์ รณรงคไพรี (นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย) และ คุณเจริญ โต๊ะอิแต (คณะกรรมประมงแห่งชาติ)
          วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ 2 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูม้า ผู้สอน ดร. สิริวรรณ หนูเซ่ง และ คุณเบ็ญยะมาศ บุญอบรม (กรมประมง)
          วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ประมงปูม้า ผู้สอน รศ.ดร. รุ่งรวี จิตภักดี และดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
          วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ 4 ระบบการบริหารจัดการการเงินและการบัญชี ผู้สอน อ.ดร.กนกวรรณ มีสุข ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด   และนางลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
          วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable Design) ผู้สอน ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ คุณเดชา อรรจนานันท์ คุณศิรดา กุลไพศาล และคุณขวัญจันทร์ สงขกุล
          วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ 6 ช่องทางการตลาดสินค้าประมงเข้าถึงง่าย (Friendly Marketing) ผู้สอน อ.ติวากรณ์ คำจุน (ผอ.สถาบันซัคซัคเซสไอเดีย (Certified Facebook Trainer)
          โครงการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้มีกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการเกษตร กรณีที่เกี่ยวข้องกับประมงปูม้า จากความต้องการของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้สนใจพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปูม้า เชื่อมโยงตั้งแต่ปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือ ปูม้า ผ่านกระบวนการให้แนวคิดการทำการประมงอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลเชื่อมโยงกิจกรรมการอนุรักษ์  การเพาะเลี้ยงปูม้า และการประยุกต์เพื่อสร้างธุรกิจระดับครัวเรือน หรือระดับที่สูงขึ้นในการนำมาเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งกิจกรรมที่นำเสนอดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจกรรมในส่วนของการทำประมงหรือธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร นอกจากนี้กิจกรรมภายใต้โครงการยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะกลางน้ำให้กับผู้ที่สนใจ เช่น การถอดอัตลักษณ์ และการสร้างสินค้าตามอัตลักษณ์ของชุมชน เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามวิถีประมง (Gastronomy) รวมทั้งความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดำเนินการเบื้องต้นในแง่ของการจัดการบัญชี การคิดต้นทุนผลตอบแทน เป็นต้น และกรอบการดำเนินงานยังรวมไปถึงกิจกรรมปลายน้ำในเรื่องแนวคิดการสร้างตลาดขายสินค้าที่เข้าถึงง่าย พร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติการนำองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริม หรือสร้างธุรกิจอาชีพใหม่ที่เชื่อมโยงจุดขายอัตลักษณ์และการประมงอย่างยั่งยืน
          โดยโครงการนี้ทำให้เกิดหลักสูตร reskills/upskills ที่สามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ และจะบันทึกเพื่อสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาบนเครือข่าย website และชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ตามนโยบายของรัฐบาล เพิ่มทักษะให้กับชาวประมงในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีบุคคลที่มีความรู้มากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมยังมีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำการประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานการฟื้นฟู และความยั่งยืนของทรัพยากรตามมาตรฐานสากล และนำมาสู่การสร้างจุดขายของสินค้าประมงชายฝั่งที่เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและเป็นผลผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้ประกอบการ หรือครัวเรือนชุมชนรากหญ้ามีความเข้าใจแผนธุรกิจมากขึ้นตามอัตลักษณ์ของชุมชน หรืออัตลักษณ์ของบุคคล นำมาสู่การสร้างการตลาดแบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้สินค้าประมงสามารถเพิ่มมูลค่าได้ และขายได้จำนวนมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ นับจำนวนรวม 2,054 ราย

ขอเชิญชาวประมงและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมฟรี!! "โครงการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน" ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
จำนวนคนดู: 33