ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการ พบในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งอุดมด้วยปริมาณแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ด้วยระบบการผลิตในฤดูกาลและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          โครงการ จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและการต้านริ้วรอยของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ศูนย์วิจัยข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย สามารถนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่ชุมชนลุ่มน้ำปากพนัง

จำนวนคนดู: 14