ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม Best Practice วิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดพัทลุง ด้านการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร. รุ่งเรือง จันทา และผศ. เจนจิรา แก้วรัตน์ อาจารย์สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมชม Best Practice 2 แห่งได้แก่
          1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา
          2. วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลาทะเลสาบ จ.พัทลุง
          ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามข้อมูลแนวทางการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมไปถึงข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ของทั้งสองกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการพัฒนาศักยภาพ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง”
          โครงการการพัฒนาศักยภาพฯ ทสจ.พัทลุง เป็นโครงการที่ดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในที่ประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 และเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Greenhouse Gas Emission Development Strategy) ที่กำหนดเป้าหมาย NDC เป็นร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2573

จำนวนคนดู: 20